Οι παράμετροι της εφαρμογ�ς δεν επιτρέπουν τη συγκεκριμένη διεύθυνση URL.: Τουλάχιστον μία από τις συγκεκριμένες διευθύνσεις URL δεν επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις της εφαρμογ�ς.  ρέπει να ταιριάζει με τη διεύθυνση του ιστότοπου � του καμβά, � ο τομέας πρέπει να είναι υποτομέας ενός από τους τομείς της εφαρμογ�ς.